Frå Hallingen, 51. hefte, 1925.


Banebryderen for Telemarkfæet i Hallingdal

Farer man opover dalen til Hovet i Hol, vil man straks læge mærke til, at dalen udvider sig paa solsiden i brede svagtheldende bøer, som gaar over i vidstrakte flader ned mot elven. Midt i denne ualmindelig vakre grænd ligger gaarden Villand. Her bor den mand, som er banebryderen for telemarksfæet i Hallingdal, nemlig bonden Paal Villand.

Gaarden Villand kjøbte han 1889 av Elling Villand, som var den sidste ætling af de berygtede Villandskjæmper. Men den største kjæmpe, som hidtil har boet paa Villand er uden tvil Paal, som har vist sine kjæmpekrefter paa en anden og for ham selv og samfundet heldigere maade end hans forgjængere paa garden. Paal har gaat «fram i fredelige kappsteg, reist det som velt var og bøtt med bot som dugar». Det er ganske mærkeligt, hvor meget denne mand har faat tid til at udrette paa gaarden den tid han har boet paa den. Her var nok at ta fatt paa. Og han betænkte sig ikke længe, før arbeidet var i fuld gang. Han har lagt 40 maal nyt land under plog. Og denne mark var ikke af det fineste lænde, naar man faar høre, at han har kjørt vek ikke mindre end 80,000 las med sten fra dette nylænde. Det er et imponerende syn at se al denne sten samlet omtrent paa et sted, som han har brudt op og kjørt væk. Det skal en seig og sterk vilje til at holde ud med et saadant arbeide. Men denne seige, stærke viljen har Paal hat, derfor har han ikke git op for tidlig.

Paa garden ellers har han nedlagt meget og godt arbeide. Saaledes kan nævnes, at han har bygget en stor, tidsmæssig hovedbygning, ligesaa fjøs og ladebygning. Det er bare stabbur og loft som staar igjen af det gamle.

Paal Villand har udvidet gaarden paa en anden maade ogsaa, idet han har kjøbt fjeldstrækningerne Raksteindalen, som ligger ret over Hallingskarvet til Finse og Hallingskei. Raksteindalen er et udmærket fjeldbeite paa ca. 10,000 maal. Dette gode fjeldbeite har han brug for og nytter det ogsaa. Her oppe ligger hans folk hver sommer med en hel mængde med kuer, gjeit, sauer og hester. Fru Villand er en ualmindelig flink kvinde til at stelle mat. Hun har blandt andet faat første præmie for gjeitost og smør flere gange, ligesaa kan nævnes, at hun erholdt sølvmedalje paa jubilæumsudstillingen 1914 for gjeitost.

I Raksteindalen har han for kort tid siden opført en stor træbygning, som han har indrettet til hotel. Dette hotel midt i denne mægtige fjeldnatur vil sikkert bli godt besøgt av turister, naar stedet blir tilstrækkeligt kjendt.

Paal Villands allerstærkeste interesser ligger vel kanske i handel. At handle begyndte han allerede som smaagut! Og han hadde lykken med sig. Handelen gik baade fort og godt. I tyveaarsalderen begyndte han med fæhandel. Først drev han fæhandel i heimtrakterne og i Trøndelagen. Og mens han drev paa med denne handel kom han paa den tanken, at det maatte være til stort gode for Hallingdal at indføre telemarksfæet til dalen. Denne tanke slapp han ikke. For 28 aar siden gjorde han sin første reise til Telemark. Den første gaard han kom til, var Brekkai i Sauland. Der blev det snart fæhandel. Paal drog videre opover til Hjartdal, Svartdal og Flatdal og Seljord, Brunkeberg, Morgedal og flere andre steder, og handelen gik godt hvor han kom. Før han tenkte paa hjemveien hadde han allerede kjøbt 125 stykker fæ paa turen. Veien tilbage igjen blev strævsom. Han tog over Tinn til Opdal og videre over fjeldet til Hallingdal med fin fædrift.

Selv om turen var lang og veien besværlig, saa blev ikke dette den sidste. I længere tid foretog han turer til Telemark og kom hver vaar hjem med store drifter med udvalgt telemarkfæ. Naar vi tænker paa denne lange og besværligeveien over fjeld og daler i all slags veir med kreaturer, saa er det ikke bare morro, og heller ikke bare egennytte og spekulation som har gjort det. Den sterkeste drivfjær var at skaffe dalen en bedre kreaturrace. Og det lykkedes for ham. Det varte ikke saa lenge før de gløgge hallinger straks saa fordelene ved at faa bedre kuer.

I 1902 fik Paal Villand og Henrik Øvrejorde i opdrag at reise til Telemark og kjøbe en avlsokse for Sydhovet. De drog straks afgaarde. De saa paa mange okser der borte. Men det avlsdyr de likte bedst var «Norbekk», som tilhørte Sveinung Groven i Brunkeberg. Denne okse, som da var 1 og et halvt aar gammel, kjøbte de for kr. 500. En uhørt pris i denne tid. Denne okse hadde en enestaande nedarvningsevne, saa det efter denne tid blev stor interesse for at faa forbedret besætningerne og for avlen i det hele.

Hol har nu udelukkende telemarksfæ, og staar nu som det bedste herred i fylket med hensyn til fæbestand. En kjendt telemarking har sagt: «I Hol finder man som regel finere dyr end hos os i Telemark.» Æren derfor maa i første rekke tillægges hr. Villand.

Det er en selvfølge, at Villand har en ualmindelig vakker besætning. Det har altid vakt opsigt og beundring, naar han har kommet med sin bæsetning til udstillingspladsen paa Torpemoen. Det er neppe nogen som har draget hjem fra udstillingplassen med saa mange førstepræmier for samling og grupper, som han. Som fæopdrætter er Paal Villand godt kjendt langt ud over dalens grænser.

Kommer du til Hovet, og har interesse for jordbrug og kreaturavl, saa gaa indom Villand og du vil bli vel modtat av folkene her. Der vil man finde den gamle, gode gjestfrihed, som holder paa at forsvinde mer og mer fra vore daler.

L. A. Ødegaard.
Sist oppdatert: 2000-12-23
Per Villand