"HTML Tidy for Windows (vers 12 April 2005), see www.w3.org">
bilete        

Universitetets Oldsaksamling
hovedkatalogen

               bilete

3023. En Spore af Jærn, omtrent af samme Form som No. 432 og 2106 og formodentlig fra nyere Tid. Afstanden mellem Bøilens Ender 31/4", Stangens Længde indtil Hjulnaglen 3", Hjulet lidet. Vel vedligeholdt. Fundet i Jorden paa Gaarden Villand i Hoels Sogn, Aals Prestegjeld i Hallingdalen.
Bla i tilvekstkatlogene


3102. Livbelte af Læder (for Mænd), uden Prydelser; Bredden af Læderet vel 23/4". Lukket ved en Spende af hvidt Metal, af firkantet Form, med en firkantet Aabning i Midten, over hvis Længderetning er anbragt en liden Axel af Messing, hvorfra til den ene Side udgaar Spendeformen, til den anden en Bøile, hvori den modsatte Ende af Beltet er syet fast. Fra Gd. Villand i Hols Sogn, Aals Prestegjeld. (Avl. N. F. 1908.)
Bla i tilvekstkatlogene


1 a-l. Yngre jernalders gravfund fra Villand, Hol, Hallingdal, Buskerud.
a) Vævske av jern, som R. 440, fuldstændig, men bøiet. 70,5 cm l. i utstrakt tilstand. Glødeskal.
b) Bladformet pilespids av jern som R. 539, slank og elegant, glødeskal. 14,8 cm l.
c) Pilespids av jern som R. 547, litt forrustet. 12,4 cm l.
d) Pilespids av jern som R. 551, med tvedelt blad. 11,6 cm l.
e) Nøkkel av jern, typen R. 459, men med enkelt skjær. 10,6 cm l.
f) Ildstaal av jern, fuldstændig lik R. 426. 7,6 cm l.
g) 45 spidser til linhekle av jern.
h) Liten krampe av jern.
i) En høi cylindrisk mosaikperle med horisontale baand rundt med spiralornamenter, forbrændt, to kuleformede mosaikperler med rutefelter, likeledes forbrændt, en flat liten perle av sten.
k) Litet stykke av armbaand av bronse, ganske simpelt og forvitret.
l) Stykke av flatt skiferbryne. 8,9 cm l. (
21295).
Bla i tilvekstkatlogene


15. Gravfunn fra vikingetiden fra Villand (gnr. 30, brnr. 2 og 5),
a. Tveegget sverd av jern av form som Jan Petersen: Vikingesverd fig. 58, men med smalere underhjalt og uten bevart knapp (avb. fig. 10). Tangen er litt forbøiet, klingen har tydelig "blodrefill" og glødeskall. Klingen er svakt bøiet. Nuværende lengde 88,3 cm., klingens lengde 77,5 cm., klingens største bredde 5,7 cm. Underhjaltets lengde 7 cm., tangens lengde 9 cm.
b. Hammer (slegge) av jern av form som Sigurd Grieg: Smedverktøi i norske gravfund (Oldt. IX) s. 36, fig. 6, men litt lengre og smalere enn typeeksemplaret (avb. fig. 10) . Lengde 10 cm., største bredde 4,2 cm.
c. Ambolt av jern av typen Grieg l. c. s. 51, fig. 25, men bredere og i det hele sværere enn typeeksemplaret (avb. fig. 10). Lengde 10,7 cm., største bredde 8,7 cm.
d. Et avlangt firsidig stykke emnesjern tilbanket ved den ene langside (avb. fig. 10). Lengde 13,2 cm., største bredde 10,3 cm.
e. Celt av jern av typen R. 402, men bladet er sterkere utsvunget enn på typeeksemplaret og dets hjørner er ikke tilbakebøiet (avb. fig. 10). Lengde 6 cm., bladets største bredde 7,9 cm.
f. Plogjern av typen R. 383, men lengre og slankere enn typeeksemplaret (avb. fig. 10). Lengde 20,9 cm., største bredde 6,5 cm.
g. Rester av en jernkjel av typen R. 731. Det foreligger bare et stykke av kjelens ene side nær overkanten med et bevart øre, ennvidere et fragment av en av platene og tre stykker av den utadbøiete munningsrand. Hertil kommer det meste av hadden og et brudstykke av dennesene ende med kroken, mens den annen ende med krok mangler. Haddens oprinnelige kordelengde ca. 32 cm., hvilket altså viser at kjelens tverrmål har vært 32 cm.
h. Krok av jern av hovedtypen R. 465, men uten de to vertikale utspring nederst (avb. fig. 10). Istedet avsluttes kroken i en spiral. Kroken er avbrutt i øvre ende. Spor av glødeskall. Nuværende lengde 8,7 cm.
i. Ildstål av jern av typen R. 426, vel bevart (avb. fig. 10). Lengde 6,9 cm.
k. Liten bøile av jern, formet som et håndtak. Lengde 4,5 cm., største bredde 4,2 cm.
l. Ganske liten avlang bjelle av jern uten bevart kolv (avb. fig. 10). Lengde 5,2 cm.
m. Liten, ubestemmelig, forrustet jernfal (?). Lengde 3 cm. Disse saker er funnet for noen tid siden under jordbrytning under en stor stenrøis og ca. 1/2 m. nede i jorden. På finnestedet kunde konstateres "aske" muligens menes hermed brente ben. (
25 093).
Bla i tilvekstkatlogene


16. Funn fra vikingetiden fra Villand (gnr. 30, brnr. 2 og 5), Hol s. og pgd., Buskerud.
a. 6 pilespisser av typen R. 539, men med bredere blad enn typeeksemplaret. Tre foreligger komplett, på to er tangen skadet og en er avbrutt ved bladets nedre ende. Den siste er nu bare 7,3 cm. De øvriges lengde varierer mellem 15,5 og 11,5 cm. Pilespissene er endel skadet av rust.
b. Tre pilespisser av jern, alle av typen R. 538, men med bredere blad og skarpere egghjørner enn typeeksemplaret. En av pilespissene har glødeskall, mens de to øvrige ikke har vært i ild. Det er mulig at den pilespiss som har glødeskall hører til foregående funn, C. 25 093. Lengde 12,2 cm., 12,7 cm. og 11,8 cm., den siste har glødeskall.
c. Kniv av jern av typen R. 408, men med lengre blad og uten særlig fremtredende avsats ved overgangen mellem rygg og tange, til gjengjeld er det en liten avsats ved overgangen mellem egg og tange. Likesom ved andre kniver av denne typen er bladet tilbakebøiet. Kordelengde 17,2 cm., bladets største bredde 2,2 cm.
d. Liten firsidig jernstang som i endene er smidd ut til tynne runde jerntener. Den ene av disse er avbrutt. Neppe fra forhistorisk tid. Nuværende lengde 8,8 cm. De her beskrevne saker er funnet på forskjellige steder på ovennevnte gård, de fleste av pilespissene er dog funnet i nærheten av det sted, hvor foregående funn er gjort. (
25 094).
Bla i tilvekstkatlogene


17. Funn fra vikingetiden fra Villand (gnr. 30, brnr. 2 og 5), Hol s. og pgd., Buskerud.
a. Øks av jern nærmest av typen Vikingesverd fig. 40, men med mere avrundede skaftfliker. Meget sterkt forrustet. Lengde 16,2 cm., bredde over eggen 8,3 cm.
b. Hadde av jern dannet av en snodd jernstang som på midten er hamret flat for å tjene som håndtak. I endene er det opbøiet kroker, og på begge disse sitter øret som har vært av jern, og som er dannet av en smal firsidig jernbøile. Hadden har muligens hørt til et trekar. Den er nu sterkt forbøiet og nesten rettet helt ut. Kordelengde nu 33 cm. Funnet ved jordbrytning såvidt vites i nærheten av den røis, hvori
C. 25 093 fantes. (25 095).
Bla i tilvekstkatlogene


18. Gravfunn fra vikingetiden fra Villand (gnr. 30, brnr. 2 og 5), Hol s. og pgd., Buskerud.
a. Stekepanne av jern av hovedtypen R. 430, men den skiller sig fra typeeksemplaret ved at den er mindre og med svakt opbøiet kant. Skaftet er tilspisset i begge ender. Platen er nu defekt, idet omtrent halvdelen av den mangler. Lengde 51 cm., platens største tverrmål 15,2 cm.
b. Redskap av jern til ukjent bruk består av en firsidig jernten som i den ene ende er utstyrt med en hempe smidd i ett med selve stangen og som i den annen ende avsluttes med spiraloprullede ender. Lengde 35,9 cm., stangen bredde 0,7 cm., bredde ved spiralene 3,5 cm.
c. Sigd av jern som R. 385, men med tydelig tange med ombøiet ende. Vel bevart med tydelig glødeskall. Kordelengde 18,5 cm, bladets største bredde 2 cm.
d. Lite knivblad av jern som R. 406, men en del mindre. Stykket har tydelig glødeskall. Lengde 9,8 cm., bladets største bredde 1,1 cm.
e. Pilespiss av jern som R. 539, men med mindre utpreget tange. Lengde 13,1 cm., bladets største bredde 1,5 cm.
f. Fem stifter til linhekle, to av dem er defekte. Lengden varierer mellem 7, 8 og 11,4 cm.
g. To små ringer (håndtak) til skrin med tilhørende kramper. Synes å ha tilhørt to forskjellige skrin, da diameteren er forskjellig. Diameter h.h.v. 4,4 og 3,3 cm.
h. En jernbøile dannet av en firsidig jernten. Bøilen er åpen i den ene side. Størrelse 5,6 x 6 cm.
i. en liten jernnagle med hvelvet hode. Hodets diameter 1,2 cm. Funnet ved jordbrytning. Av disse saker vites stekepannen, sigden og knivbladet med sikkerhet å være funnet sammen. De øvrige saker var ved innsendelsen pakket sammen med disse og flere av dem er utvilsomt kvinneutstyr som må høre sammen med stekepannen. Det er dog uklart om e, h og i hører til dette funn eller til et av de ovenfor beskrevne. (
25 096).
Bla i tilvekstkatlogene


19. Halvdelen av en mosaikperle av glass og halvdelen av en riflet blå glassperle og en glatt sort perle. Disse saker er funnet på Villand (gnr. 30, brnr. 2), Hol s. og pgd., Buskerud ca. 300 m. sydøst for husene på gården på et sted hvor det tidligere skal være funnet et sverd eller et spyd. (25 097).
Bla i tilvekstkatlogene


20. Gravfunn fra vikingetiden fra Villand (gnr. 30, brnr. 2), Hol s. og pgd., Buskerud.
a. Fragmentarisk sigdblad av jern, nærmest av typen R. 384, men avbrutt i begge ender slik at typen ikke kan bestemmes sikkert. Lengde 15,3 cm.
b. Spenne av jern av form som Ab. 1895, s. 106, fig. 1, men nåleholderen er avbrutt og mangler slik at nål og plate foreligger i to deler. Platens nedre ende er avbrutt og det nederste stykke mangler. Nålen er tilbakebøiet i øvre ende, sml. Ab. 1895, s. 107, fig. 2, den har oprinnelig vært rettlinjet, men er nu forbøiet i rett vinkel og næsten avbrutt. Nålen har spor av glødeskall. Platens nuværende lengde 6,1 cm., bredde 1,9 cm., nålens lengde utrettet 8,9 cm.
c. Jernhempe, gaffelformet med hempe i øvre ende av form som Ab. 1895, s. 107, fig. 3, men begge armer er defekte. Det hele har oprinnelig dannet en sammenhengende ten. Et fragment foreligger løst. Nuværende lengde (største) 4,3 cm.
d. Et jernbeslag bestående av to avlange smale jernplater som ved begge ender holdes sammen ved festenagler. Det ene avbrutt og forbøiet. Lengde 4,9 cm., største bredde 1,2 cm. Disse saker blev funnet for en del år siden under jordbrytning
ca. 150 m. sydøst for husene og ca. 30 cm. under torven. (25 098).
Bla i tilvekstkatlogene


29. Beltesten av rødlig grå kvartsitt som R. 155, velformet pent eksemplar. Lengde 10 cm., bredde 3,5 cm. Funnet på Villand (gnr. 30, brnr. 2 og 5) på Hestodden på vestsiden av elven, Hol s. og pgd., Buskerud. Den fantes i en cirkelrund stensetning, som så ut til å ha vært et ildsted. (25 107).
Bla i tilvekstkatlogene


30. Beltesten av lignende kvartsitt som foregående av den langstrakte, smale form som fig. 16 hos Hanna Rydh, Fornvännen 1917, s. 199. Lengde 13,5 cm., bredde 3,6 cm. Funnet helt alene ved bortkjøring av en stenrøis på Villand (gnr. 30, brnr. 2 og 5), Hol s. og pgd., Buskerud. (25 108).
Bla i tilvekstkatlogene


277. Bryne av kvartsitt med ovalt tverrsnitt, avbrutt i den ene ende. Meget slitt. Nuværende lengde 8 cm., største bredde 4 cm. Funnet våren 1932 på samme sted hvor C. 25 094 blev funnet på Villand nordre (gnr. 30, brnr. 2), Hol s. og pgd., Buskerud. Gave fra gårdbruker Sten Villand, Hovet i Hol. (25 357).
Bla i tilvekstkatlogene


278.
a. Hvirvel av jern fra vikingetiden av vanlig type. Vel bevart. Lengde 10,2 cm., største bredde 2,8 cm.
b. Skrinhengsel av jern fra vikingetiden av typen med to avlange beslag forbunnet med en ring. Beslagene er dannet av tynne, smale jernbånd. Det ene beslag er nu avbrutt. Samlet nuværende lengde 12,7 cm., ringens tverrmål 2,3 cm., beslagenes bredde 1 cm. Funnet sammen
vest for husene på Villand nordre (gnr. 30, brnr. 2), Hol s. og pgd., Buskerud på samme sted som funnet C. 25 093. Gave fra gårdbruker Sten Villand, Hovet i Hol. (25 358).
Bla i tilvekstkatlogene


286. Liten beltesten av rødlig kvartsitt, R. 155, men nærværende stykke er sterkere tilspisset mot endene. Disse har hakk til feste for bæresnoren, men fure langs smalsidene fins ikke. Lengde 7,8 cm. Funnet på Villand (gnr. 30, brnr. 2 og 5), Hol s. og pgd., Buskerud på et sted hvor det for flere år siden blev bortkjørt en røis. Dengang fantes den ifjor innsendte beltesten, C. 25 108. Gave fra gårdbruker Sten Villand, Hol. (25 366).
Bla i tilvekstkatlogene


287. Øks av jern fra merovingertid eller tidlig vikingetid som Vikingesverd fig. 27. På begge sider av skafthullflikene er innsmidd to fine tverrstreker, sml. V. J. G. fig. 380. Hel og meget godt bevart, men uten antydning til glødeskall. Lengde 17,5 cm., bredde henholdsvis over eggen og skafthullflikene 7,5 og 4,4 cm. Funnet på Villand (gnr. 30, brnr. 2 og 5), Hol s. og pgd., Buskerud på samme sted som foregående. Den mest nærliggende forklaring er vel en rydningsrøis som sakene efterhånden er kastet bort i, men øksens gode konserveringstilstand er da noe påfallende og det er da kanskje like stor mulighet for at det har vært en gravrøis med flere enkelt utstyrte graver fra forskjellig tid. Gave fra gårdbruker Sten Villand. (25 367).
Bla i tilvekstkatlogene


25403. Funn fra vikingtiden fra Villand (gnr. 30, brnr. 2 og 5), Hovet, Hol s. og pgd., Buskerud.
a. Rangle av jern av typen R. 460 som oprinnelig har vært utstyrt med to sett av ringer. Da stykket er meget forrustet mangler en del av bøilens ene ende og den til dette parti hørende krok. Bøilen er i motsetning til typeeksemplaret, i den ene ende smidd ut til en firsidig jernten som er ombøid så det dannes en krok. Bøilens lengde 23,5 cm. De største ringers tverrmål 8,5-9,l cm.
b. Munnbitt av jern, nærmest som R.567. Ringene er flate med firsidig tverrsnitt. En del forrustet. Samlet lengde 23,5 cm. Ringenes største tverrmål 7,8 og 7,3 cm.
c. Kniv av jern som V. J. G. fig. 413, men den adskiller sig fra typeeksemplaret derved at overgangen mellem tange og blad er jevn på begge sider og uten avsatser. Litt forrustet. Lengde 15,2 cm.
d. Firsidig skrinhank av jern, dannet av en firsidig jernten. Til hanken er festet en krampe som har vært benyttet til å feste til et skrin e. l. Litt forbøid. Lengde 3,8 cm.
e. Eiendommelig liten krok av jern med bred underdel og spiss avslutning på kroken ombøid til en hempe, hvori der sitter en liten jernkrampe. Dennes ender er bøid om hverandre. Spor av glødeskall. Lengde 4,2 cm.
f. Simpel krok av jern dannet av en flat firsidig jernstang. Selve kroken er ganske kort. Spor efter trerester på tangen. Samlet lengde 13,4 cm. Innkommet til Drammens Museum
fra ovenevnte gård, hvor det tidligere er gjort funn fra vikingtiden. Se C. 21 295, C. 25 093-98, C. 25 107-08, C. 25 357-58, C. 25 366-67, B. 2300. Det vites ikke om sakene er funnet sammen. Depositum fra Drammens Museum ved konservator frk. Anneken Pettersen.
Bla i tilvekstkatlogene


26265. Sammenblandede funn fra vikingetiden fra Villand (gnr. 30, brnr. 2 og 5), Hovet, Hol s. og pgd., Buskerud.
a. Spydspiss av jern som Vikingesverd fig. 107 b, men med noe bredere blad. Dette som har ophøiet midtribbe, er nu noe skadet i eggene. Falen er brutt i to deler, så nedre del foreligger løs. Samlet lengde 53 cm, bladets største bredde 6 cm.
b. Øks av jern som Vikingesverd fig. 27, men med litt bredere skafthullparti med spissere skaftfliker. Lengde 15,4 cm, bladets største bredde 7,7 cm. Litt avslått i eggen, men for øvrig vel bevart,
c. Pilespiss av jern som R. 537, men adskillig større og med bredere blad. Eggene er noe avslått, for øvrig er stykket vel bevart. Vakkert glødeskall. Noe forbøiet. Lengde 19,1 cm, bladets største bredde 2,6 cm.
d. Tre pilespisser av jern som R. 539, men alle med bredere blad. Den ene er så å si komplett, de to andre er mere defekte, den ene mangler hele oddpartiet og tangens spiss. Lengde henholdsvis 14,4, 13,3 og 12 cm, bladenes bredde fra 2,3-2,6 cm.
e. Kløftet pilespiss av jern som R. 551. Den ene odd og det ytterste av tangen mangler. Overflaten er noe forrustet. Lengde nu 9,9 cm, bladets største bredde 2,4 cm.
f. Kniv av jern nærmest som V. J. G. fig. 458, men med sværere og lengere blad. Avsatsen ved overgangen til tangen er på ryggsiden sterkt markert, mens fremspringet mellem egg og tange bare er antydet. Skadet i oddens og tangens øvre del. Lengde nå 9,4 cm, største bredde 1,9 cm.
g. Bjelle av jern med cirkelrundt tverrsnitt, utsmidd av en tynn jernplate. Den tiltar sterkt i vidde mot munningen. Gjennem topplaten er drevet en tynn jernbøile, hvis øvre ende har tjent som hempe, mens kolven har vært ophengt i den nedre. Kolven mangler nå. Lengde 7,5 cm, største tverrmål 5,2 cm.
h. Miniatyrøks av jern omtrent som Vikingesverd fig. 41, men helt uten skaftfliker. Halsen er meget slank og bladet tiltar jevnt i bredde mot eggen. Overflaten er sterkt forrustet. Lengde 8,4 cm, bladets største bredde 3,8 cm.
i. Miniatyrpilespiss av jern med skarpe egghjørner. Tangen som er forholdsvis tykk, er avbrutt nederst. Bladet har ophøiet midtribbe. Lengde 6,3 cm, bladets største bredde 1,3 cm.
k. Lite nålebryne av skifer med hull i øvre ende, avbrutt litt ovenfor hullet. Lengde nu 7,1 cm, største bredde 1,3 cm.
l. Ring av jern dannet av en trinn ten. Tverrmål 6,8 cm. Har muligens hørt til et munnbitt.
m. Pilespiss av jern av typen R. 539. Vel bevart når undtas at tangens nederste del er avbrutt. Lengde nu 11,8 cm, bladets største bredde 1,8 cm.
n. Tre skrinhåndtak av jern alle bestående av en rund ring med krampe, hvis ender er "neiet" en til hver side. Et av dem har glødeskall. Ringenes tvermål 3,5 cm og 3,9 cm.
o. Endestykke av en håndleddsring av bronse som Vikingetidens smykker fig. 186. Avbrutt i begge ender. Synes å ha vært i ild. Lengde nå 4,6 cm, største bredde 1,4 cm.
p. Nål av jern med nålespiral i øvre ende, tydeligvis til en oval spenne. Av selve spennen finnes dog ingen rester. Lengde 9 cm.
q. To linheklestifter av jern av vanlig form, begge ombøiet i nedre ende. Av den ene er bare en liten stump bevart. Lengde nu henholdsvis 10,1 og 3,6 cm.
r. Smalt kantbeslag av jern av uviss bestemmelse av en form som av og til forekommer i vikingetidens graver. Stykket er dannet av er tynt stykke jernblikk, lukket i den ene ende og avbrutt i den annen. Lengde nu 11,3 cm, største bredde 0,9 cm.
s. Konisk spinnehjul av sten med flat underside. Tverrmål 2,5 cm.
t. Meget sterkt slitt spinnehjul av klebersten, flatt ved polene, men med avrundede sider. Tverrmål 2,4 cm.
u. Liten murstensrød perle, antagelig av brent ler. Tverrmål 2,4 cm. Funnet ved opbrytning av noen gamle røisetomter i nærheten av det sted hvorfra de tidligere innsendte funn
C. 25 077 og C. 21 295 er funnet. a-f ovenfor er funnet i et lyst rødlig jordlag ca. 1 meter dypt. Spydspissens fal gikk i stykker ved optagelsen, h-l fantes sammen, et stykke fra de øvrige saker. Såvidt man kan forstå finnerens oplysninger, fantes også litra m-u for sig. Gave fra gårdbruker Sten Villand, Hovet i Hol.
Bla i tilvekstkatlogene