Handskrive manuskript i mappa til søre Villand i Reintons arkiv (Hol bygdearkiv).


Til Hovets bygdehistorie

Gaardbruker og fæhandler Paul Paulson Villand i Hovet er født paa gaarden Nygaard i Skurdalen, som ung gut begynte han som omreisende kramhandler i bygderne Eggedal, Sigdal og Modum. Ved sin sedelige fremferd i ord og gjerning oparbeidet han sin omsætning til et betydeligt omfang i den slags forretning og som følge derav blev hans udbytte ganske betydeligt. Han begynte da straks med fæhandel og indkjøbte store fædrifter om vaaren som han selv laa op i fjeldet med om sommeren og havnet, om høsten reiste han udover bygderne og solgte kreaturene, og om vinteren drev han kramhandelen. Saaledes fortsatte han i mange aar indtil han havde blit en formuende man, da kjøbte han gaarden Villand i Hovet og bosatte sig der, og giftet sig med en jente i bygden Sissel Øvrejorde, disse gjestfrie hædersfolk er aktet og avhol[d]t av alle og enhver som de ere kommet i berøring med.

Paul P. Villand er en dyktig gaardbruker som har oparbeidet og bebygget sin gaard paa en tidsmæssig maate, og tillige driver han sin vel bekjente fæhandel og har desto mere en før lagt sig efter at forædle færasen ved at reise til Telemarken hvert aar og der faa opkjøbt de høiest premierede avlsdyr saavel okser som kuer og saaledes har han selv faat en enestaaende fin kraturbesætning paa sin gaard, og tillige har han i stor udstrækning bidraget til at mange andre saavel i Hol som udover bygderne der hvor han har solgt sine fædrifter av udsøgte avlsdyr av Telemarksrasen, har faat sine kreaturbesætninger betydligt forædlet ved at følge denne skjønsomme fagmans gode raad og veiledning i forædling og opdræt av melkekvæget. Det er en uomtvistelig kjendsgjerning at det er ingen fæhandler fra Hallingdal indtil nu, som har bestræbet sig saa meget efter at faa melkekvæget forædlet som her Paul Villand har gjort, og han har været en foregangsman paa dette omraade, som er av betydenhet for vor gaardbrugerstand og tillige for det hele samfund.

Det er ogsaa en anden ting ved denne man som jeg vil omtale, og det er at han fra ungdommen av har været avholdsmann og det er et skjældent tilfælde i de tider da han vokste op, da det var en overflod av baade øl og brendevin hvor man færdedes, at en omreisende handelsman som kom i forbindelse med mange drikfæ[l]dige mennesker har kunnet opretholde sin første bestemmelse om at avstaa tilbudet om nydelse av spiritusa, dette beviser at han har været en karakterfast mann, ti det har desvære været ganske almindelig at den slags handelsfolk har været noksaa drikfældige, og dette har i mange tilfælder avsat ubehagelige følger, det er en kjendsgjerning som ikke kan benægtes.

Derfor bør en saadan man aktes og æres for hvad han har gjort baade som handelsmann og gaardbruker.

T. Myhre 1920.
Sist oppdatert: 2000-11-25
Per Villand